ตัวอย่างชุดครุยวิทยฐานะ

ที่ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาตรี

คณะบัญชี

คณะบริหารธุรกิจ

คณะนิเทศศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ

คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์

วิทยาลัยนานาชาติจีน

วิทยาลัยนานาชาติ

Marketing

Communication Arts

Business English, International Tourism Management

Computer Graphics and Multimedia

ระดับปริญญาโท

คณะบริหารธุรกิจ

คณะนิเทศศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ระดับปริญญาเอก

คณะบริหารธุรกิจ

คณะนิเทศศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ร้านครุยคัทลียา (ปิ่นเกล้า)

เปิด เวลา 11.00 – 19.00 น.
(หยุดทุกวันจันทร์ และ เทศกาลสงกรานต์)
09-9181-9449, 09-0991-0188

ติดต่อสอบถาม

BU ONE STOP SERVICE

LINE @bu1stop

02-407-3888 กด 0
จันทร์-เสาร์ 08.30 – 16.45 น.