พิธีประสาทปริญญาบัตร

สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
ภาคเรียนที่ 2/2563, ภาคฤดูร้อน/2563 และภาคเรียนที่ 1/2564

ขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ ระหว่างวันที่ 20-26 มิถุนายน 2565
กำหนดการชำระเงินภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

นักศึกษาสามารถติดตามรายละเอียดการขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ได้ที่
เว็บไซต์ https://commencement.bu.ac.th/ ต้นเดือนมิถุนายน 2565

สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
ภาคเรียนที่ 2/2562, ภาคฤดูร้อน/2562 และภาคเรียนที่ 1/2563

เข้าสู่เว็บไซต์