ในวันพิธีประสาทปริญญาบัตรสามารถแต่งกายข้ามเพศได้หรือไม่

บัณฑิตสามารถแต่งกายตามเพศสภาพที่ตนเลือกได้