หากไม่สามารถเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรในปีนี้ ขอเลื่อนการเข้าร่วมพิธีได้หรือไม่

อีเมลมาที่ commencement@bu.ac.th แจ้งขอเลื่อนเข้าร่วมพิธีรับปริญญาบัตรและชี้แจงเหตุผล พร้อมแนบหลักฐานประกอบ เช่น ใบรับรองจากที่ทำงานส่งไปอบรม ใบรับรองว่ากำลังศึกษาต่อต่างประเทศ ใบรับรองว่าตั้งครรภ์ เป็นต้น