บวชเป็นพระสามารถเข้าร่วมพิธีได้หรือไม่

เข้าร่วมพิธีได้ โดยติดต่อแผนกพัฒนากิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา โทร. 0-2407-3888 ต่อ 2566