นักศึกษาวิชาทหารที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งยศ “ว่าที่ร้อยตรี” หรือ “ว่าที่ร้อยตรีหญิง” แล้วต้องการให้อ่านคำนำหน้าชื่อในวันพิธีประสาทปริญญาบัตร ต้องทำอย่างไร

อีเมลมาที่ commencement@bu.ac.th พร้อมแนบหลักฐานสำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565