กำหนดการฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร

ณ Diamond Hall (A3-501) อาคาร A3 ชั้น 5
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Main Campus

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 (รอบเช้า)

07.30 – 09.00 น.บัณฑิตรายงานตัว ที่ http://cmm.bu.ac.th/
09.30 น.บัณฑิตทุกคนพร้อมในห้องฝึกซ้อม และเข้านั่งประจำที่
10.00 น.เริ่มการฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่บัณฑิตตามคณะวิชาดังนี้

 • บัณฑิตวิทยาลัย (ปริญญาโทและเอกทุกสาขาวิชา)
  – ดุษฎีบัณฑิต
  – การจัดการมหาบัณฑิต (สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจ)
  – บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  – นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
  – นิติศาสตรมหาบัณฑิต
  – ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ อุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว)
  – วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเงิน)
  – สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  – วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)
  – การจัดการมหาบัณฑิต (สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ)
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  – สาขาวิชาการตลาด
  – สาขาวิชานิเทศศาสตร์
  – สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
  – สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ
  – สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ
  – สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และมัลติมีเดีย
 • คณะนิเทศศาสตร์
  – สาขาวิชาการผลิตสื่อนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
 • คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
  – สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและภัตตาคาร (หลักสูตรนานาชาติ)
  – สาขาวิชาศิลปะการประกอบและออกแบบอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
 • คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
  – สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
  – สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ (หลักสูตรภาษาไทย)
 • วิทยาลัยนานาชาติจีน
  – สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  – สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
  – สาขาภาษาจีนธุรกิจ
12.00 น.เสร็จการฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 (รอบบ่าย)

11.30 – 13.00 น.บัณฑิตรายงานตัว ที่ http://cmm.bu.ac.th/
13.30 น.บัณฑิตทุกคนพร้อมในห้องฝึกซ้อม และเข้านั่งประจำที่
14.00 น.เริ่มการฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่บัณฑิตตามคณะวิชาดังนี้

 • คณะบริหารธุรกิจ
  – สาขาวิชาการตลาด
  – สาขาวิชาการเงิน
  – สาขาวิชาการจัดการ
  – สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  – สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  – สาขาวิชาการจัดการโลจิติกส์
  – สาขาวิชาการจัดการโลจิติกส์และโซ่อุปทาน
  – สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
  – การวางแผนการเงินและการลงทุน
16.00 น.เสร็จการฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 (รอบเช้า)

07.30 – 09.00 น.บัณฑิตรายงานตัว ที่ http://cmm.bu.ac.th/
09.30 น.บัณฑิตทุกคนพร้อมในห้องฝึกซ้อม และเข้านั่งประจำที่
10.00 น.เริ่มการฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่บัณฑิตตามคณะวิชาดังนี้

 • คณะบัญชี
 • คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์
  – สาขาวิชาภาพยนตร์
  – สาขาวิชาสื่อดิจิทัล
12.00 น.เสร็จการฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 (รอบบ่าย)

11.30 – 13.00 น.บัณฑิตรายงานตัว ที่ http://cmm.bu.ac.th/
13.30 น.บัณฑิตทุกคนพร้อมในห้องฝึกซ้อม และเข้านั่งประจำที่
14.00 น.เริ่มการฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่บัณฑิตตามคณะวิชาดังนี้

 • คณะนิเทศศาสตร์
  – สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
  – สาขาวิชาวารสารศาสตร์
  – สาขาวิชาการโฆษณา
  – สาขาวิชาศิลปะการแสดง
  – สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  – สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง
  – สาขาวิชาการสื่อสารตรา
  – สาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์ และการจัดการนิทรรศการและการประชุม
16.00 น.เสร็จการฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 (รอบเช้า)

07.30 – 09.00 น.บัณฑิตรายงานตัว ที่ http://cmm.bu.ac.th/
09.30 น.บัณฑิตทุกคนพร้อมในห้องฝึกซ้อม และเข้านั่งประจำที่
10.00 น.เริ่มการฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่บัณฑิตตามคณะวิชาดังนี้

 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
  – สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  – สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
  – สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  – สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
  – สาขาวิชาทัศนศิลป์
  – สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
  – สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  – สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  – สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  – สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  – สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
  – สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต
  – สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  – สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  – สาขาวิชาการออกแบบภายใน
12.00 น.เสร็จการฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 (รอบบ่าย)

11.30 – 13.00 น.บัณฑิตรายงานตัว ที่ http://cmm.bu.ac.th/
13.30 น.บัณฑิตทุกคนพร้อมในห้องฝึกซ้อม และเข้านั่งประจำที่
14.00 น.เริ่มการฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่บัณฑิตตามคณะวิชาดังนี้

 • คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
  – สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  – สาขาวิชาภาษาไทย
  – สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
  – สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
  – สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการและการประชุม
16.00 น.เสร็จการฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร

ติดต่อสอบถาม

BU ONE STOP SERVICE

LINE @bu1stop

02-407-3888 กด 0
จันทร์-เสาร์ 08.30 – 16.45 น.