กำหนดการฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร

ณ Diamond Hall (A3-501) อาคาร A3 ชั้น 5
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Main Campus

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 (รอบเช้า)

10.00 – 10.30 น. บัณฑิตรายงานตัว และเข้านั่งประจำที่
10.30 น. บัณฑิตทุกคนพร้อมในห้องฝึกซ้อม

เริ่มการฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่บัณฑิตตามคณะวิชาดังนี้

 • บัณฑิตวิทยาลัย (ปริญญาโทและเอกทุกสาขาวิชา)
  – ดุษฎีบัณฑิต
  – การจัดการมหาบัณฑิต (นวัตกรรมธุรกิจ)
  – บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  – นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
  – นิติศาสตรมหาบัณฑิต
  – ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว)
  – วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)
  – สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน)
  – การจัดการมหาบัณฑิต (ความเป็นผู้ประกอบการ)
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  – สาขาวิชาการตลาด
  – สาขาวิชานิเทศศาสตร์
  – สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
  – สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ
  – สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และมัลติมีเดีย
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  – สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  – สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  – สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  – สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต
  – สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  – สาขาวิชาการออกแบบภายใน
  – สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
 • วิทยาลัยนานาชาติจีน
  – สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  – สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
13.00 น. เสร็จการฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 (รอบบ่าย)

13.30 – 14.00 น. บัณฑิตรายงานตัว และเข้านั่งประจำที่
14.00 น. บัณฑิตทุกคนพร้อมในห้องฝึกซ้อม

เริ่มการฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่บัณฑิตตามคณะวิชาดังนี้

 • คณะบริหารธุรกิจ
  – สาขาวิชาการตลาด
  – สาขาวิชาการเงิน
  – สาขาวิชาการจัดการ
  – สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  – สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  – สาขาวิชาการจัดการโลจิติกส์
  – สาขาวิชาการจัดการโลจิติกส์และโซ่อุปทาน
  – สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
  – การวางแผนการเงินและการลงทุน
 • คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
 • คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
  – สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ (นานาชาติ)
  – สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ
16.30 น. เสร็จการฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565

13.00 – 13.30 น. บัณฑิตรายงานตัว และเข้านั่งประจำที่
13.30 น. บัณฑิตทุกคนพร้อมในห้องฝึกซ้อม

เริ่มการฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่บัณฑิตตามคณะวิชาดังนี้

 • คณะบัญชี
 • คณะนิเทศศาสตร์
  – สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
  – สาขาวิชาวารสารศาสตร์
  – สาขาวิชาการโฆษณา
  – สาขาวิชาศิลปะการแสดง
  – สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  – สาขาวิชาการสื่อสารตรา
  – สาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์ และการจัดการนิทรรศการและการประชุม
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  – สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
  – สาขาวิชาทัศนศิลป์
  – สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น
  – สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
 • คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์
  – สาขาวิชาภาพยนตร์
  – สาขาวิชาสื่อดิจิทัล
16.30 น. เสร็จการฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565

13.00 – 13.30 น. บัณฑิตรายงานตัว และเข้านั่งประจำที่
13.30 น. บัณฑิตทุกคนพร้อมในห้องฝึกซ้อม

เริ่มการฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่บัณฑิตตามคณะวิชาดังนี้

 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
  – สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและภัตตาคาร (นานาชาติ)
  – สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  – สาขาวิชาภาษาไทย
  – สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
  – สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการและการประชุม
  – สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
  – สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  – สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
  – สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ
16.30 น. เสร็จการฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร

ติดต่อสอบถาม

BU ONE STOP SERVICE

LINE @bu1stop

02-407-3888 กด 0
จันทร์-เสาร์ 08.30-16.45 น.