ตารางวันฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร

ณ ห้อง Diamond Hall อาคาร A3 ชั้น 5
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

รอบเช้า

08.30 – 09.00 น.
รายงานตัว ณ โถงหน้าห้อง Diamond Hall

09.00 – 12.00 น.
ฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร

บัณฑิตวิทยาลัย (ปริญญาโท ปริญญาเอก)
– ดุษฎีบัณฑิต
– บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
– นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
– นิติศาสตรมหาบัณฑิต
– ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว)
– วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
– สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
– วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)
– การจัดการมหาบัณฑิต (สาขาความเป็นผู้ประกอบการ)

คณะนิติศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

รอบบ่าย

13.30 – 14.00 น.
รายงานตัว ณ โถงหน้าห้อง Diamond Hall

14.00 – 17.00 น.
ฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร

คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์
– สาขาวิชาภาพยนตร์

วิทยาลัยนานาชาติ
– สาขาวิชาการตลาด
– สาขาวิชานิเทศศาสตร์
– สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
– สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และมัลติมีเดีย

รอบเช้า

08.30 – 09.00 น.
รายงานตัว ณ โถงหน้าห้อง Diamond Hall

09.00 – 12.00 น.
ฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร

คณะบัญชี 
คณะบริหารธุรกิจ
– สาขาวิชาการตลาด
– สาขาวิชาการเงิน
– สาขาวิชาการจัดการ
– สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
– สาขาวิชาการบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์

รอบบ่าย

13.30 – 14.00 น.
รายงานตัว ณ โถงหน้าห้อง Diamond Hall

14.00 – 17.00 น.
ฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร

คณะบริหารธุรกิจ
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
– สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

รอบเช้า

08.30 – 09.00 น.
รายงานตัว ณ โถงหน้าห้อง Diamond Hall

09.00 – 12.00 น.
ฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
– สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและภัตตาคาร (หลักสูตรนานาชาติ)
– สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
– สาขาวิชาภาษาไทย
– สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
– สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
– สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

รอบบ่าย

13.30 – 14.00 น.
รายงานตัว ณ โถงหน้าห้อง Diamond Hall

14.00 – 17.00 น.
ฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
– สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
– สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ)
– สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

รอบเช้า

08.30 – 09.00 น.
รายงานตัว ณ โถงหน้าห้อง Diamond Hall

09.00 – 12.00 น.
ฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร

คณะนิเทศศาสตร์
– สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
– สาขาวิชาวารสารศาสตร์
– สาขาวิชาการโฆษณา
– สาขาวิชาศิลปะการแสดง

รอบบ่าย

13.30 – 14.00 น.
รายงานตัว ณ โถงหน้าห้อง Diamond Hall

14.00 – 17.00 น.
ฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร

คณะนิเทศศาสตร์
– สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
– สาขาวิชาการสื่อสารตรา

รอบเช้า

08.30 – 09.00 น.
รายงานตัว ณ โถงหน้าห้อง Diamond Hall

09.00 – 12.00 น.
ฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร

คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 
วิทยาลัยนานาชาติจีน
– สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
– สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ

คณะศิลปกรรมศาสตร์