ตารางวันฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2561 ภาคฤดูร้อน/2561 และภาคเรียนที่ 1/2562 – ขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้ว)

ณ Diamond Hall ( A3-501) อาคาร A3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Main Campus) ปทุมธานี

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563

รอบเช้า

08.30 – 12.00 น.

ณ โถงหน้าห้อง
Diamond Hall
(A3-501)

บัณฑิตวิทยาลัย (ปริญญาโท ดุษฏีบัณฑิต)
– การจัดการมหาบัณฑิต (นวัตกรรมธุรกิจ)
– บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
– นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
– นิติศาสตรมหาบัณฑิต
– ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว)
– วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
– สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
– การจัดการมหาบัณฑิต (ความเป็นผู้ประกอบการ)

ปริญญาตรี
คณะบัญชี

รอบบ่าย

13.30 – 17.00 น.

ณ โถงหน้าห้อง
Diamond Hall
(A3-501)

คณะนิติศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
– สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
– สาขาวิชาทัศนศิลป์
– สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
– สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น
– สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
– สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
– สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
– สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
– สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดีย และระบบอินเทอร์เน็ต
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
– สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
– สาขาวิชาการออกแบบภายใน

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563

รอบเช้า

08.30 – 12.00 น.

ณ โถงหน้าห้อง
Diamond Hall
(A3-501)

คณะบริหารธุรกิจ
– สาขาวิชาการตลาด
– สาขาวิชาการเงิน
– สาขาวิชาการจัดการ
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รอบบ่าย

13.30 – 17.00 น.

Diamond Hall
(A3-501)

คณะบริหารธุรกิจ
– สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
– สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
– สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563

รอบเช้า

08.30 – 12.00 น.

ณ โถงหน้าห้อง
Diamond Hall
(A3-501)

คณะนิเทศศาสตร์
– สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
– สาขาวิชาวารสารศาสตร์
– สาขาวิชาการโฆษณา
– สาขาวิชาศิลปะการแสดง

รอบบ่าย

13.30 – 17.00 น.

ณ โถงหน้าห้อง
Diamond Hall
(A3-501)

คณะนิเทศศาสตร์
– สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
– สาขาวิชาการสื่อสารตรา

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563

รอบเช้า

08.30 – 12.00 น.

ณ โถงหน้าห้อง
Diamond Hall
(A3-501)

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
– สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและภัตตาคาร (หลักสูตรนานาชาติ)
– สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
– สาขาวิชาภาษาไทย
– สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

รอบบ่าย

13.30 – 17.00 น.

ณ โถงหน้าห้อง
Diamond Hall
(A3-501)

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
– สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
– สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการและการประชุม
– สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563

รอบเช้า

08.30 – 12.00 น.

ณ โถงหน้าห้อง
Diamond Hall
(A3-501)

คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์
– สาขาวิชาภาพยนตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
– สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
– สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ)
– สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ

รอบบ่าย

13.30 – 17.00 น.

ณ โถงหน้าห้อง
Diamond Hall
(A3-501)

วิทยาลัยนานาชาติจีน
– สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
– สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
วิทยาลัยนานาชาติ
– สาขาวิชาการตลาด
– สาขาวิชานิเทศศาสตร์
– สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
– สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และมัลติมีเดีย

หมายเหตุ

– กรุณาสวมครุยวิทยฐานะให้เรียบร้อย และสวมหน้ากากอนามัย
– กรณีบัณฑิตรายงานตัวไม่ทันเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ให้บัณฑิตเข้าฝึกซ้อมในรอบถัดไป