ตารางการฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร

ณ Diamond Hall (A3-501) อาคาร A3 ชั้น 5
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Main Campus

วันที่เวลารายงานตัวคณะสาขา
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 256607.30 - 09.00 น.บัณฑิตวิทยาลัยดุษฎีบัณฑิต
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 256607.30 - 09.00 น.บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการมหาบัณฑิต (สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจ)
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 256607.30 - 09.00 น.บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 256607.30 - 09.00 น.บัณฑิตวิทยาลัยนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 256607.30 - 09.00 น.บัณฑิตวิทยาลัยนิติศาสตรมหาบัณฑิต
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 256607.30 - 09.00 น.บัณฑิตวิทยาลัยศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ อุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว)
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 256607.30 - 09.00 น.บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเงิน)
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 256607.30 - 09.00 น.บัณฑิตวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 256607.30 - 09.00 น.บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 256607.30 - 09.00 น.บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการมหาบัณฑิต (สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ)
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 256607.30 - 09.00 น.วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการตลาด
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 256607.30 - 09.00 น.วิทยาลัยนานาชาติสาขาวิชานิเทศศาสตร์
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 256607.30 - 09.00 น.วิทยาลัยนานาชาติสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 256607.30 - 09.00 น.วิทยาลัยนานาชาติสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 256607.30 - 09.00 น.วิทยาลัยนานาชาติสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 256607.30 - 09.00 น.วิทยาลัยนานาชาติสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และมัลติมีเดีย
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 256607.30 - 09.00 น.คณะนิเทศศาสตร์สาขาวิชาการผลิตสื่อนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 256607.30 - 09.00 น.คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและภัตตาคาร (หลักสูตรนานาชาติ)
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 256607.30 - 09.00 น.คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวสาขาวิชาศิลปะการประกอบและออกแบบอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 256607.30 - 09.00 น.คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการสาขาการเป็นเจ้าของธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 256607.30 - 09.00 น.คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการสาขาการเป็นเจ้าของธุรกิจ (หลักสูตรภาษาไทย)
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 256607.30 - 09.00 น.วิทยาลัยนานาชาติจีนสาขาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 256607.30 - 09.00 น.วิทยาลัยนานาชาติจีนสาขาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 256607.30 - 09.00 น.วิทยาลัยนานาชาติจีนสาขาภาษาจีนธุรกิจ
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 256611.00 - 13.00 น.คณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาด
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 256611.00 - 13.00 น.คณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการเงิน
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 256611.00 - 13.00 น.คณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการ
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 256611.00 - 13.00 น.คณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 256611.00 - 13.00 น.คณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 256611.00 - 13.00 น.คณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการโลจิติกส์
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 256611.00 - 13.00 น.คณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการโลจิติกส์และโซ่อุปทาน
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 256611.00 - 13.00 น.คณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 256611.00 - 13.00 น.คณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน
วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 256607.30 - 09.00 น.คณะบัญชี
วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 256607.30 - 09.00 น.คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์สาขาวิชาภาพยนตร์
วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 256607.30 - 09.00 น.คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์สาขาวิชาสื่อดิจิทัล
วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 256611.30 - 13.00 น.คณะนิเทศศาสตร์สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 256611.30 - 13.00 น.คณะนิเทศศาสตร์สาขาวิชาวารสารศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 256611.30 - 13.00 น.คณะนิเทศศาสตร์สาขาวิชาการโฆษณา
วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 256611.30 - 13.00 น.คณะนิเทศศาสตร์สาขาวิชาศิลปะการแสดง
วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 256611.30 - 13.00 น.คณะนิเทศศาสตร์สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 256611.30 - 13.00 น.คณะนิเทศศาสตร์สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง
วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 256611.30 - 13.00 น.คณะนิเทศศาสตร์สาขาวิชาการสื่อสารตรา
วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 256611.30 - 13.00 น.คณะนิเทศศาสตร์สาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์ และการจัดการนิทรรศการและการประชุม
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 256607.30 - 09.00 น.คณะนิติศาสตร์
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 256607.30 - 09.00 น.คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 256607.30 - 09.00 น.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 256607.30 - 09.00 น.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 256607.30 - 09.00 น.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 256607.30 - 09.00 น.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 256607.30 - 09.00 น.คณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 256607.30 - 09.00 น.คณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาวิชาทัศนศิลป์
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 256607.30 - 09.00 น.คณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 256607.30 - 09.00 น.คณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 256607.30 - 09.00 น.คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 256607.30 - 09.00 น.คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 256607.30 - 09.00 น.คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 256607.30 - 09.00 น.คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 256607.30 - 09.00 น.คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเตอร์เน็ต
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 256607.30 - 09.00 น.คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 256607.30 - 09.00 น.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 256607.30 - 09.00 น.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาวิชาการออกแบบภายใน
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 256611.30 - 13.00 น.คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 256611.30 - 13.00 น.คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวสาขาวิชาภาษาไทย
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 256611.30 - 13.00 น.คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 256611.30 - 13.00 น.คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 256611.30 - 13.00 น.คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการและการประชุม

ติดต่อสอบถาม

BU ONE STOP SERVICE

LINE @bu1stop

02-407-3888 กด 0
จันทร์-เสาร์ 08.30 – 16.45 น.