ข้อมูลปฏิบัติในวันฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร

ณ Diamond Hall (A3-501) อาคาร A3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Main Campus)

1. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

จุดตรวจคัดกรอง ประตู 1–3

*อุณหภูมิร่างกายจะต้องไม่เกิน 37.5 oc หากเกินต้องแยกตัวไปยังจุดเฝ้าระวังและวัดอุณหภูมิอีกครั้ง
ถ้ายังพบว่ามีไข้หรืออุณหภูมิสูงกว่า 37.5 oc บัณฑิตต้องมาทำการฝึกซ้อมในภายหลัง

2. ก่อนเข้าห้องซ้อมรับปริญญา

• รายงานตัว (Online Check-in) ที่ cmm.bu.ac.th

  – รอบเช้า เวลา 06.00-08.30 น. เข้าห้องซ้อมฯ ไม่เกิน 08.45 น.
  – รอบบ่าย เวลา 11.00-13.30 น. เข้าห้องซ้อมฯ ไม่เกิน 13.45 น.

*หากบัณฑิต Online Check-in ไม่ทัน ให้เข้าร่วมฝึกซ้อมในรอบถัดไปหรือวันอื่น

• ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายอีกครั้ง ด้านหน้าห้อง Diamond Hall

• ขณะอยู่ในห้องซ้อมรับปริญญา ต้องใส่ Mask ตลอดเวลา

*ในห้องพิธีวันจริง อนุญาตให้ถอด Mask เฉพาะตอนขึ้นเวที เพื่อรับใบปริญญาบัตรจากประธานในพิธีและสวม Mask เมื่อลงจากเวที
*อนุญาตเฉพาะบัณฑิตและผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเข้าพื้นที่ โถงหน้าห้องและภายในห้อง Diamond Hall

3. ผู้ปกครองสามารถพักผ่อนได้ในบริเวณต่างๆ ดังนี้

• ห้อง Common Lounge ชั้น 1 อาคาร A3

• ห้อง Imagine Lounge ชั้น 2 อาคาร A3

• หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ อาคาร C6

• บริเวณโดยรอบของมหาวิทยาลัย

4.ขอความร่วมมือบัณฑิตและผู้ปกครองทุกท่านใส่ Mask เมื่ออยู่ในกลุ่มคนหรือพื้นที่แออัด

• ห้ามนำลูกโป่งและบอลลูนทุกชนิดเข้ามหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุกับเสาไฟฟ้าแรงสูง