• บัณฑิตยังต้องชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตตามกำหนดเดิม (รอบ 2 ชำระเงินภายใน 2 เมษายน 2563)
  • สำหรับบัณฑิตขึ้นทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้ชำระเงิน และมีความประสงค์ยกเลิกการเข้าร่วมพิธี ให้ชำระเงินเต็มจำนวนไปก่อน