ให้ติดต่อ One Stop Service เพื่อเขียนคำร้อง พร้อมแนบสำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศ