อาจไม่ใช่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามรอบของการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ขอให้สอบถามข้อมูลที่ โทร. 0-2407-3888 กด 2 หรือ @BU1STOP