บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ต้องชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 3,000 บาท และค่าสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า 1,000 บาท
(สำหรับมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จะได้รับยกเว้นค่าสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า 1,000 บาท ชำระเงินเฉพาะค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 3,000 บาท)