มหาวิทยาลัยจะส่งใบปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้หรือถ้าบัณฑิตแจ้งความจำนงว่าจะขอรับที่มหาวิทยาลัยให้ติดต่อที่ One Stop Service อาคาร A3 ชั้น 1 หลังจากวันพิธีประสาทปริญญาบัตรประมาณ 1 สัปดาห์