ขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์แล้ว โดยแจ้งว่าไม่เข้าร่วมพิธี แต่เปลี่ยนใจเข้าร่วมพิธีได้หรือไม่

ได้ โดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ

-ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตเรียบร้อยแล้วให้นำเอกสารการชำระเงินมาติดต่อ One Stop Service และเขียนคำร้องแจ้งความประสงค์ว่าจะเข้าร่วมพิธีพร้อมกับชำระเงินค่าตัวเสื้อครุยฯ และหรือปกเสื้อครุยฯ ที่แผนกการเงิน

-ยังไม่ได้ชำระเงิน แต่พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินออกมาแล้ว ให้นำใบแจ้งชำระเงินไปจ่ายที่ธนาคาร โดยเพิ่มค่าตัวเสื้อครุยฯ และหรือปกเสื้อครุยฯ ได้เลย โดยแนบหลักฐานการชำระเงินพร้อมแนบหลักฐานภาพถ่ายบัตรประชาชนแจ้งความประสงค์ว่าจะเข้าร่วมพิธี และอีเมล์มาที่ jate.p@bu.ac.th

By |2020-08-28T17:53:31+07:00มกราคม 29th, 2020|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment