ได้ โดยต้องเขียนคำร้องขอเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564

การเปลี่ยนใจเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร จะมีค่าเช่าปกครุย / ชุดครุย ดังนี้

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
เช่าเฉพาะปกเสื้อครุยฯ 1,300 บาท
(เมื่อคืนปกเสื้อครุยฯ ได้ค่าประกันคืน 600 บาท)
เช่าชุดครุยฯ (ปกเสื้อครุยฯและตัวเสื้อครุยฯ ) 2,500 บาท
(เมื่อคืนชุดครุยฯ ได้ค่าประกันคืน 1,200 บาท)
3,650 บาท
(เมื่อคืนชุดครุยฯ ได้ค่าประกันคืน 2,000 บาท)
3,750 บาท
(เมื่อคืนชุดครุยฯ ได้ค่าประกันคืน 2,000 บาท)


โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. ชำระเงิน ค่าเช่าปกเสื้อครุยฯ และ/หรือค่าเช่าตัวเสื้อครุยฯ และค่าประกันฯ ตามตารางข้างต้น ที่แผนกการเงิน ทั้ง 2 วิทยาเขต หรือ
    โอนเงินเข้าธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 117-3-02113-8 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  2. กรอกข้อมูลที่ http://bit.ly/gown64-extra ภายใน 3 วันทำการหลังการโอนเงิน โดยแนบหลักฐานการชำระเงิน (เป็นภาพถ่ายหรือไฟล์ภาพ)


กรณียังไม่ได้ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต แต่พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินเรียบร้อยแล้ว มีขั้นตอนดังนี้

1. ชำระเงิน ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ผ่าน Mobile Apps ของธนาคารกรอกเลขอ้างอิง Ref#1 และ Ref#2  (ชำระเงินได้เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น) โดยเพิ่มค่าเช่าปกเสื้อครุยฯ และ/หรือค่าเช่าตัวเสื้อครุยฯ และค่าประกันฯ  (ได้รับคืนเมื่อคืนชุดครุยฯ)

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต +ค่าเช่าเฉพาะปกเสื้อครุยฯ 5,300 บาท
(เมื่อคืนปกเสื้อครุยฯ ได้ค่าประกันคืน 600 บาท)
ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต +ค่าเช่าชุดครุยฯ (ปกเสื้อครุยฯและตัวเสื้อครุยฯ) 6,500 บาท
(เมื่อคืนชุดครุยฯ ได้ค่าประกันคืน 1,200 บาท)
7,650 บาท
(เมื่อคืนชุดครุยฯ ได้ค่าประกันคืน 2,000 บาท)
7,750 บาท
(เมื่อคืนชุดครุยฯ ได้ค่าประกันคืน 2,000 บาท)