กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร

ณ Diamond Hall (A3-501) อาคาร A3 ชั้น 5
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Main Campus

วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566

09.00 – 11.30 น.บัณฑิตรายงานตัว ที่ http://cmm.bu.ac.th/
12.00 – 12.30 น.บัณฑิตทุกคนพร้อมในห้องพิธี และเข้านั่งประจำที่
12.30 น.ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

พิธีสวมปกเสื้อครุยดุษฎีบัณฑิต

พิธีกตเวทิตาคุณ

รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ กล่าวรายงาน

ประธานประสาทปริญญาบัตรแก่บัณฑิตตามคณะวิชาดังนี้

 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • วิทยาลัยนานาชาติ
 • คณะนิเทศศาสตร์
  – สาขาวิชาการผลิตสื่อนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
 • คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
  – สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและภัตตาคาร (หลักสูตรนานาชาติ)
  – สาขาวิชาศิลปะการประกอบและออกแบบอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
 • คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
  – สาขาการเป็นเจ้าของธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
  – สาขาการเป็นเจ้าของธุรกิจ (หลักสูตรภาษาไทย)
 • วิทยาลัยนานาชาติจีน
 • คณะบริหารธุรกิจ

บัณฑิตกล่าวปฏิญาณตน

ประธานให้โอวาท

พิธีแสดงความยินดีแก่บัณฑิต

16.00 น.เสร็จพิธีประสาทปริญญาบัตร

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566

09.00 – 11.30 น.บัณฑิตรายงานตัว ที่ http://cmm.bu.ac.th/
12.00 – 12.30 น.บัณฑิตทุกคนพร้อมในห้องพิธี และเข้านั่งประจำที่
12.30 น.ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

พิธีกตเวทิตาคุณ

รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ กล่าวรายงาน

ประธานประสาทปริญญาบัตรแก่บัณฑิตตามคณะวิชาดังนี้

 • คณะบัญชี
 • คณะนิเทศศาสตร์ (หลักสูตรภาษาไทย)
 • คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์

บัณฑิตกล่าวปฏิญาณตน

ประธานให้โอวาท

พิธีแสดงความยินดีแก่บัณฑิต

16.00 น.เสร็จพิธีประสาทปริญญาบัตร

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566

09.00 – 11.30 น.บัณฑิตรายงานตัว ที่ http://cmm.bu.ac.th/
12.00 – 12.30 น.บัณฑิตทุกคนพร้อมในห้องพิธี และเข้านั่งประจำที่
12.30 น.ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

พิธีกตเวทิตาคุณ

รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ กล่าวรายงาน

ประธานประสาทปริญญาบัตรแก่บัณฑิตตามคณะวิชาดังนี้

 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาไทย)
 • คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

บัณฑิตกล่าวปฏิญาณตน

ประธานให้โอวาท

พิธีแสดงความยินดีแก่บัณฑิต

16.00 น.เสร็จพิธีประสาทปริญญาบัตร

ติดต่อสอบถาม

BU ONE STOP SERVICE

LINE @bu1stop

02-407-3888 กด 0
จันทร์-เสาร์ 08.30-16.45 น.