กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร

ณ Diamond Hall (A3-501) อาคาร A3 ชั้น 5
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Main Campus

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 (รอบเช้า)

10.00 – 10.30 น. บัณฑิตรายงานตัว และเข้านั่งประจำที่ในห้องพิธี
10.30 น. บัณฑิตทุกคนพร้อมในห้องพิธี

พิธีประสาทปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานในพิธี

ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ อ่านคำประกาศเกียรติคุณ

 • ประธานประสาทดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 • ปาฐกถาของผู้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

เสร็จพิธีประสาทปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

11.45 น. พิธีประสาทปริญญาบัตร

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานในพิธี

พิธีสวมปกเสื้อครุยดุษฎีบัณฑิต

พิธีกตเวทิตาคุณ

รองอธิการบดีสายวิชาการ  กล่าวรายงาน

ประธานประสาทปริญญาบัตรแก่บัณฑิตตามคณะวิชาดังนี้

 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • วิทยาลัยนานาชาติ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • วิทยาลัยนานาชาติจีน

บัณฑิตกล่าวปฏิญาณตน

ประธานให้โอวาท

พิธีแสดงความยินดีแก่บัณฑิต

13.00 น. เสร็จพิธีประสาทปริญญาบัตร

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 (รอบบ่าย)

13.30 – 14.00 น. บัณฑิตรายงานตัว และเข้านั่งประจำที่ในห้องพิธี
14.00 น. บัณฑิตทุกคนพร้อมในห้องพิธี

ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

พิธีกตเวทิตาคุณ

รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ กล่าวรายงาน

ประธานประสาทปริญญาบัตรแก่บัณฑิตตามคณะวิชาดังนี้

 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
 • คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ

บัณฑิตกล่าวปฏิญาณตน

ประธานให้โอวาท

พิธีแสดงความยินดีแก่บัณฑิต

16.30 น. เสร็จพิธีประสาทปริญญาบัตร

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565

13.00 – 13.30 น. บัณฑิตรายงานตัว และเข้านั่งประจำที่ในห้องพิธี
13.30 น. บัณฑิตทุกคนพร้อมในห้องพิธี

ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

พิธีกตเวทิตาคุณ

รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ กล่าวรายงาน

ประธานประสาทปริญญาบัตรแก่บัณฑิตตามคณะวิชาดังนี้

 • คณะบัญชี
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์

บัณฑิตกล่าวปฏิญาณตน

ประธานให้โอวาท

พิธีแสดงความยินดีแก่บัณฑิต

16.30 น. เสร็จพิธีประสาทปริญญาบัตร

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565

13.00 – 13.30 น. บัณฑิตรายงานตัว และเข้านั่งประจำที่ในห้องพิธี
13.30 น. บัณฑิตทุกคนพร้อมในห้องพิธี

ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

พิธีกตเวทิตาคุณ

รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ กล่าวรายงาน

ประธานประสาทปริญญาบัตรแก่บัณฑิตตามคณะวิชาดังนี้

 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

บัณฑิตกล่าวปฏิญาณตน

ประธานให้โอวาท

พิธีแสดงความยินดีแก่บัณฑิต

16.30 น. เสร็จพิธีประสาทปริญญาบัตร

ติดต่อสอบถาม

BU ONE STOP SERVICE

LINE @bu1stop

02-407-3888 กด 0
จันทร์-เสาร์ 08.30-16.45 น.