กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร

ณ Diamond Hall ( A3-501) ชั้น 5 อาคาร A3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Main Campus) ปทุมธานี

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565

08.30 – 11.30 น. บัณฑิตทำการตรวจ ATK ณ โถง ชั้น 1 อาคาร A2
10.00 – 12.30 น. รายงานตัวออนไลน์ ที่ cmm.bu.ac.th
12.30 – 12.45 น. บัณฑิตเข้าห้องพิธีตามที่ระบุในระบบรายงานตัวบัณฑิต
13.00 น. บัณฑิตทุกคนพร้อมในห้องพิธี
เริ่มพิธีประสาทปริญญาบัตร
ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
พิธีกตเวทิตาคุณ
รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ กล่าวรายงาน
ประธานประสาทปริญญาบัตรแก่บัณฑิตตามคณะวิชาดังนี้

 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • วิทยาลัยนานาชาติ
 • คณะบริหารธุรกิจ

บัณฑิตกล่าวปฏิญาณตน
ประธานให้โอวาท
พิธีแสดงความยินดีแก่บัณฑิต

16.00 น. เสร็จสิ้นพิธีประสาทปริญญาบัตร

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565

08.30 – 11.30 น. บัณฑิตทำการตรวจ ATK ณ โถง ชั้น 1 อาคาร A2
10.00 – 12.30 น. รายงานตัวออนไลน์ ที่ cmm.bu.ac.th
12.30 – 12.45 น. บัณฑิตเข้าห้องพิธีตามที่ระบุในระบบรายงานตัวบัณฑิต
13.00 น. บัณฑิตทุกคนพร้อมในห้องพิธี
เริ่มพิธีประสาทปริญญาบัตร
ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
พิธีกตเวทิตาคุณ
รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ กล่าวรายงาน
ประธานประสาทปริญญาบัตรแก่บัณฑิตตามคณะวิชาดังนี้

 • คณะบัญชี
 • คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์     
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
 • คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

บัณฑิตกล่าวปฏิญาณตน
ประธานให้โอวาท
พิธีแสดงความยินดีแก่บัณฑิต

16.00 น. เสร็จสิ้นพิธีประสาทปริญญาบัตร

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565

08.30 – 11.30 น. บัณฑิตทำการตรวจ ATK ณ โถง ชั้น 1 อาคาร A2
10.00 – 12.30 น. รายงานตัวออนไลน์ ที่ cmm.bu.ac.th
12.30 – 12.45 น. บัณฑิตเข้าห้องพิธีตามที่ระบุในระบบรายงานตัวบัณฑิต
13.00 น. บัณฑิตทุกคนพร้อมในห้องพิธี
เริ่มพิธีประสาทปริญญาบัตร
ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
พิธีกตเวทิตาคุณ
รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ กล่าวรายงาน
ประธานประสาทปริญญาบัตรแก่บัณฑิตตามคณะวิชาดังนี้

 • คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
 • คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
 • คณะนิติศาสตร์

บัณฑิตกล่าวปฏิญาณตน
ประธานให้โอวาท
พิธีแสดงความยินดีแก่บัณฑิต

16.00 น. เสร็จสิ้นพิธีประสาทปริญญาบัตร

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565

08.30 – 11.30 น. บัณฑิตทำการตรวจ ATK ณ โถง ชั้น 1 อาคาร A2
10.00 – 12.30 น. รายงานตัวออนไลน์ ที่ cmm.bu.ac.th
12.30 – 13.45 น. บัณฑิตเข้าห้องพิธีตามที่ระบุในระบบรายงานตัวบัณฑิต
13.00 น. บัณฑิตทุกคนพร้อมในห้องพิธี
เริ่มพิธีประสาทปริญญาบัตร
ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
พิธีกตเวทิตาคุณ
รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ กล่าวรายงาน
ประธานประสาทปริญญาบัตรแก่บัณฑิตตามคณะวิชาดังนี้

 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • วิทยาลัยนานาชาติจีน

บัณฑิตกล่าวปฏิญาณตน
ประธานให้โอวาท
พิธีแสดงความยินดีแก่บัณฑิต

16.00 น. เสร็จสิ้นพิธีประสาทปริญญาบัตร

ติดต่อสอบถาม

BU ONE STOP SERVICE

02-407-3888 กด 2

LINE @bu1stop