การรับและส่งคืนชุดครุยวิทยฐานะ 2019-01-09T13:04:07+00:00

การรับและส่งคืนชุดครุยวิทยฐานะ

  • บัณฑิตต้องแสดงหลักฐาน ใบเสร็จรับเงิน หรือ บัตรประจำตัวประชาชน ในการรับชุดครุยวิทยฐานะ
  • บัณฑิตที่ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
    รับชุดครุย ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันฝึกซ้อมรับปริญญา
  • บัณฑิตที่ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
    รับชุดครุย ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2562 ถึง วันฝึกซ้อมรับปริญญา

สถานที่รับชุดครุยวิทยฐานะ

ร้านครุยคัทลียา (ปิ่นเกล้า)

เปิด เวลา 10.30 – 19.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์ และ เทศกาลสงกรานต์)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

ในวันฝึกซ้อมรับปริญญา (วันที่ 11 – 15 มีนาคม 2562)
อาคาร A3 ชั้น 2 ห้อง A3-203

สถานที่ส่งคืนชุดครุยวิทยฐานะและรับเงินค่าประกันชุด

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ในวันพิธีประสาทปริญญาบัตร ณ จุดรับรายงานตัวบัณฑิต ภายในเวลา 17.30 น.

ร้านครุยคัทลียา (ปิ่นเกล้า)

ไม่เกิน 60 วันนับจากวันพิธีประสาทปริญญาบัตร
หากไม่คืนภายในกำหนด บัณฑิตจะต้องเสียค่าปรับในอัตราของทางร้านครุยคัทลียาสัปดาห์ละ 100 บาท

ร้านครุยคัทลียา (ปิ่นเกล้า)

เปิด เวลา 10.30 – 19.00 น.
(หยุดทุกวันจันทร์ และ เทศกาลสงกรานต์)
02-881-9099, 099-181-9449