ตารางวันฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2562 ภาคฤดูร้อน / 2563 และ ภาคเรียนที่ 1/2563 – ขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้ว)

ณ Diamond Hall ( A3-501) ชั้น 5 อาคาร A3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Main Campus) ปทุมธานี

บัณฑิตทุกคนจะต้องเข้ารับการตรวจ ATK ทั้งในวันซ้อมและวันพิธีประสาทปริญญาบัตร
ณ โถงชั้น 1 อาคาร A2 เท่านั้น ระหว่างเวลา 8.30-11.30 น.

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565

08.30 – 11.30 น.

10.00 – 12.30 น.

12.30 – 12.45 น.

บัณฑิตทำการตรวจ ATK ณ โถง ชั้น 1 อาคาร 2

รายงานตัวออนไลน์ ที่ cmm.bu.ac.th

บัณฑิตเข้าห้องพิธีตามที่ระบุในระบบรายงานตัวบัณฑิต

13.00 น.

บัณฑิตทุกคนพร้อมในห้องพิธี

บัณฑิตวิทยาลัย (ปริญญาโท ดุษฏีบัณฑิต)
– ดุษฎีบัณฑิต
– บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
– นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
– นิติศาสตรมหาบัณฑิต
– ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว)
– การจัดการมหาบัณฑิต (ความเป็นผู้ประกอบการ)

ปริญญาตรี
วิทยาลัยนานาชาติ
– สาขาวิชาวิชาการตลาด
– สาขาวิชาวิชานิเทศศาสตร์
– สาขาวิชาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
– สาขาวิชาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ
– สาขาวิชาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และมัลติมีเดีย

คณะบริหารธุรกิจ
– สาขาวิชาวิชาการตลาด
– สาขาวิชาวิชาการเงิน
– สาขาวิชาวิชาการจัดการ
– สาขาวิชาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– สาขาวิชาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
– สาขาวิชาการจัดการโลจิติกส์
– สาขาวิชาการจัดการโลจิติกส์และโซ่อุปทาน
– สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
– การวางแผนการเงินและการลงทุน

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565

08.30 – 11.30 น.

10.00 – 12.30 น.

12.30 – 12.45 น.

บัณฑิตทำการตรวจ ATK ณ โถง ชั้น 1 อาคาร 2

รายงานตัวออนไลน์ ที่ cmm.bu.ac.th

บัณฑิตเข้าห้องพิธีตามที่ระบุในระบบรายงานตัวบัณฑิต

13.00 น.

บัณฑิตทุกคนพร้อมในห้องพิธี

คณะบัญชี

คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์
– สาขาวิชาวิชาภาพยนตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์
– สาขาวิชาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
– สาขาวิชาวิชาทัศนศิลป์
– สาขาวิชาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
– สาขาวิชาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
– สาขาวิชาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
– สาขาวิชาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
– สาขาวิชาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
– สาขาวิชาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
– สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ (นานาชาติ)
– สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
– สาขาวิชาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
– สาขาวิชาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
– สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
– สาขาวิชาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565

08.30 – 11.30 น.

10.00 – 12.30 น.

12.30 – 12.45 น.

บัณฑิตทำการตรวจ ATK ณ โถง ชั้น 1 อาคาร 2

รายงานตัวออนไลน์ ที่ cmm.bu.ac.th

บัณฑิตเข้าห้องพิธีตามที่ระบุในระบบรายงานตัวบัณฑิต

13.00 น.

บัณฑิตทุกคนพร้อมในห้องพิธี

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
– สาขาวิชาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและภัตตาคาร (นานาชาติ)
– สาขาวิชาวิชาภาษาอังกฤษ
– สาขาวิชาวิชาภาษาไทย
– สาขาวิชาวิชาการจัดการการโรงแรม
– สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
– สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการและการประชุม
– สาขาวิชาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน

คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน

คณะนิติศาสตร์

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565

08.30 – 11.30 น.

10.00 – 12.30 น.

12.30 – 12.45 น.

บัณฑิตทำการตรวจ ATK ณ โถง ชั้น 1 อาคาร 2

รายงานตัวออนไลน์ ที่ cmm.bu.ac.th

บัณฑิตเข้าห้องพิธีตามที่ระบุในระบบรายงานตัวบัณฑิต

13.00 น.

บัณฑิตทุกคนพร้อมในห้องพิธี

คณะนิเทศศาสตร์
– สาขาวิชาวิชาการประชาสัมพันธ์
– สาขาวิชาวิชาวารสารศาสตร์
– สาขาวิชาวิชาการโฆษณา
– ศิลปะการแสดง
– สาขาวิชาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
– สาขาวิชาวิชาการสื่อสารตรา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
– สาขาวิชาวิชาสถาปัตยกรรม
– สาขาวิชาวิชาการออกแบบภายใน

วิทยาลัยนานาชาติจีน
– สาขาวิชาวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
– สาขาวิชาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ

หมายเหตุ

– กรุณาสวมครุยวิทยฐานะให้เรียบร้อย และสวมหน้ากากอนามัย
– กรณีบัณฑิตรายงานตัวไม่ทันเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ให้บัณฑิตเข้าฝึกซ้อมในรอบถัดไป