Home2020-04-21T10:49:45+07:00

พิธีประสาทปริญญาบัตร

สืบเนื่องจากการเลื่อนจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561-2562 มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องจัดส่งใบปริญญาบัตรให้บัณฑิตทุกท่านทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) โดยจะเริ่มส่งเอกสารประมาณวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

จึงขอความร่วมมือบัณฑิตทุกท่าน ยืนยันที่อยู่สำหรับจัดส่งปริญญาบัตร โดยกรอกข้อมูลที่ bit.ly/BU-CMM-2019 ภายในวันที่ 25 เมษายน 2563

สำหรับกำหนดการใหม่ในการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบต่อไป โปรดติดตามข่าวสารเกี่ยวกับพิธีประสาทปริญญาบัตรที่ https://commencement.bu.ac.th หรือหากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ line : @bu1stop หรือ อีเมล bu1stop@bu.ac.th

มหาวิทยาลัยขอขอบคุณในความร่วมมือของบัณฑิตทุกท่านด้วยดีเสมอมา และขอให้บัณฑิตทุกท่านดูแลสุขภาพและปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด

คำถามสืบเนื่องจากการประกาศเลื่อนพิธีประสาทปริญญามหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เลื่อนพิธีประสาทปริญญามหาวิทยาลัยกรุงเทพไปเมื่อใด2020-03-10T09:16:08+07:00

ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

บัณฑิตที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนหรือไม่2020-03-23T17:19:55+07:00

บัณฑิตทุกคนยังคงต้องขึ้นทะเบียนบัณฑิต สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ต้องขึ้นทะเบียนบัณฑิตล่าช้าภายใน 31 มีนาคม 2563

ขึ้นทะเบียนบัณฑิต

 

บัณฑิตที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้ว ยังไม่ชำระเงิน ยังต้องชำระเงินหรือไม่2020-03-23T15:00:36+07:00
 • บัณฑิตยังต้องชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตตามกำหนดเดิม (รอบ 2 ชำระเงินภายใน 2 เมษายน 2563)
 • สำหรับบัณฑิตขึ้นทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้ชำระเงิน และมีความประสงค์ยกเลิกการเข้าร่วมพิธี ให้ชำระเงินเต็มจำนวนไปก่อน
นศ. ที่เปลี่ยนใจไม่เข้าร่วมพิธี จะต้องทำยังไง2020-04-10T15:48:09+07:00
 1. กรณีรับชุดครุยแล้ว
  บัณฑิตต้องคืนชุดครุยที่ร้านครุยคัทลียาเท่านั้น และเขียนคำร้องขอยกเลิกการเข้าร่วมพิธีได้ที่เว็บไซต์ bit.ly/BU-CMM-2019 โดยแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร เพื่อรับเงินค่าเช่าและมัดจำคืน หลังจากตรวจสอบการคืนชุดครุยแล้ว มหาวิทยาลัยจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
 2. กรณีบัณฑิตยังได้ไม่รับชุดครุย
  ให้เขียนคำร้องขอยกเลิกการเข้าร่วมพิธีได้ที่เว็บไซต์ bit.ly/BU-CMM-2019 โดยแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร  เพื่อรับเงินค่าเช่าและมัดจำคืน
 3. กรณีบัณฑิตขึ้นทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้ชำระเงิน และมีความประสงค์ยกเลิกการเข้าร่วมพิธี
  ให้ชำระเงินเต็มจำนวนไปก่อน (เพื่อให้การขึ้นทะเบียนบัณฑิตสมบูรณ์) และเขียนคำร้องขอยกเลิกการเข้าร่วมพิธีได้ที่เว็บไซต์ bit.ly/BU-CMM-2019
บัณฑิตยังคงเข้าร่วมพิธี โดยรับปกครุยและชุดครุยมาแล้ว ต้องคืนก่อนหรือไม่2020-03-09T15:42:16+07:00

นักศึกษาไม่จำเป็นต้องคืนปกครุยและ/หรือ ชุดครุย แต่ให้เก็บรักษาปกครุยและ/หรือ ชุดครุย ให้มีสภาพดี จนกว่าจะเข้าร่วมพิธี หากมีความเสียหาย ทางร้านครุย คัทลียา จะไม่คืนเงินประกัน

บัณฑิตมีสิทธิขอใบปริญญาบัตรก่อนได้หรือไม่2020-03-09T15:45:57+07:00
 • มหาวิทยาลัยจะจัดทำระบบให้นักศึกษาเขียนคำร้องแจ้งความประสงค์ในการรับใบปริญญาบัตร และที่อยู่สำหรับจัดส่ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • ทั้งนี้นักศึกษาที่จะได้รับใบปริญญาบัตรนี้ จะต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิตและชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตเรียบร้อยแล้ว
 • หากบัณฑิตทำปริญญาบัตรสูญหาย มหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายออกใหม่ให้

กรณีคำถามอื่น ๆ กรุณาส่งอีเมล์มาที่ bu1stop@bu.ac.th

ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนและเลขที่นั่ง

สามารถตรวจสอบ

 • สถานะการขึ้นทะเบียนได้หลังจากชำระเงิน 5 วันทำการ
 • ตรวจสอบเลขที่นั่ง (รอประกาศจากมหาวิทยาลัย)
สถานะการขึ้นทะเบียน
ตรวจสอบเลขที่นั่ง

วิธีชำระเงิน

มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีช่องทางการชำระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ดังต่อไปนี้

สอบถามข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียม

LINE @bu1stop

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
การขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ตัวอย่างชุดครุยวิทยฐานะ
การแต่งกายของบัณฑิตและมหาบัณฑิต
การรับและส่งคืนชุดครุยวิทยฐานะ
การรับรูปถ่ายในพิธีประสาทปริญญาบัตร

ติดต่อสอบถาม

BU ONE STOP SERVICE

LINE @bu1stop

Go to Top