ถ้าแจ้งเข้าร่วมพิธีและไม่สามารถมาได้ต้องทำอย่างไร

มหาวิทยาลัยจะส่งใบปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้หรือถ้าบัณฑิตแจ้งความจำนงว่าจะขอรับที่มหาวิทยาลัยให้ติดต่อที่ One Stop Service อาคาร A3 ชั้น 1 หลังจากวันพิธีประสาทปริญญาบัตรประมาณ 1 [...]

By |2020-08-28T18:07:03+07:00มกราคม 29th, 2020|, |0 Comments

หากไม่สามารถเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรในปีนี้ ขอเลื่อนการเข้าร่วมพิธีได้หรือไม่

ติดต่อ bu1stop@bu.ac.th เพื่อเขียนคำร้องชี้แจงเหตุผล พร้อมแนบหลักฐานประกอบ เช่น ใบรับรองจากที่ทำงานส่งไปอบรม ใบรับรองว่ากำลังศึกษาต่อต่างประเทศ ใบรับรองว่าตั้งครรภ์ เป็นต้น [...]

By |2020-08-28T18:07:09+07:00มกราคม 29th, 2020|, |0 Comments

นักศึกษาวิชาทหารที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งยศ “ว่าที่ร้อยตรี” หรือ “ว่าที่ร้อยตรีหญิง” แล้วต้องการให้อ่านคำนำหน้าชื่อในวันพิธีประสาทปริญญาบัตร ต้องทำอย่างไร

ให้ติดต่อ One Stop Service เพื่อเขียนคำร้อง พร้อมแนบสำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศ

By |2020-08-28T18:07:13+07:00มกราคม 29th, 2020|, |0 Comments
Go to Top