บัณฑิตที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนหรือไม่

บัณฑิตทุกคนยังคงต้องขึ้นทะเบียนบัณฑิต สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ต้องขึ้นทะเบียนบัณฑิตล่าช้าภายใน 31 มีนาคม 2563 ขึ้นทะเบียนบัณฑิต  

By |2020-03-23T17:19:55+07:00มีนาคม 9th, 2020||0 Comments

บัณฑิตที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้ว ยังไม่ชำระเงิน ยังต้องชำระเงินหรือไม่

บัณฑิตยังต้องชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตตามกำหนดเดิม (รอบ 2 ชำระเงินภายใน 2 เมษายน 2563) สำหรับบัณฑิตขึ้นทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้ชำระเงิน และมีความประสงค์ยกเลิกการเข้าร่วมพิธี ให้ชำระเงินเต็มจำนวนไปก่อน

By |2020-03-23T15:00:36+07:00มีนาคม 9th, 2020||0 Comments

นศ. ที่เปลี่ยนใจไม่เข้าร่วมพิธี จะต้องทำยังไง

กรณีรับชุดครุยแล้ว บัณฑิตต้องคืนชุดครุยที่ร้านครุยคัทลียาเท่านั้น และเขียนคำร้องขอยกเลิกการเข้าร่วมพิธีได้ที่เว็บไซต์ bit.ly/BU-CMM-2019 โดยแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร เพื่อรับเงินค่าเช่าและมัดจำคืน หลังจากตรวจสอบการคืนชุดครุยแล้ว มหาวิทยาลัยจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรณีบัณฑิตยังได้ไม่รับชุดครุย ให้เขียนคำร้องขอยกเลิกการเข้าร่วมพิธีได้ที่เว็บไซต์ bit.ly/BU-CMM-2019 โดยแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร  [...]

By |2020-04-10T15:48:09+07:00มีนาคม 9th, 2020||0 Comments

บัณฑิตยังคงเข้าร่วมพิธี โดยรับปกครุยและชุดครุยมาแล้ว ต้องคืนก่อนหรือไม่

นักศึกษาไม่จำเป็นต้องคืนปกครุยและ/หรือ ชุดครุย แต่ให้เก็บรักษาปกครุยและ/หรือ ชุดครุย ให้มีสภาพดี จนกว่าจะเข้าร่วมพิธี หากมีความเสียหาย ทางร้านครุย คัทลียา จะไม่คืนเงินประกัน

By |2020-03-09T15:42:16+07:00มีนาคม 9th, 2020||0 Comments

บัณฑิตมีสิทธิขอใบปริญญาบัตรก่อนได้หรือไม่

มหาวิทยาลัยจะจัดทำระบบให้นักศึกษาเขียนคำร้องแจ้งความประสงค์ในการรับใบปริญญาบัตร และที่อยู่สำหรับจัดส่ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้นักศึกษาที่จะได้รับใบปริญญาบัตรนี้ จะต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิตและชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตเรียบร้อยแล้ว หากบัณฑิตทำปริญญาบัตรสูญหาย มหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายออกใหม่ให้

By |2020-03-09T15:45:57+07:00มีนาคม 9th, 2020||0 Comments
Go to Top