FAQ2020-08-28T19:22:14+07:00

FAQ

นักศึกษารุ่นใดบ้างที่เข้ารับพิธีปริญญาบัตรวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 25632020-08-28T17:53:36+07:00

สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 และ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รุ่นที่เลื่อนเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และขึ้นทะเบียนบัณฑิตเรียบร้อยแล้วเท่านั้น) หรือ รุ่น 58 ที่เรียนจบตอน ปี 4 เทอม 2 หรือ summer หรือ รุ่น 58 ที่เรียน 4 ปีครึ่ง หรือรุ่น 59 ที่เรียนจบ ในเทอม 1 ปี 2562 (เรียน 3 ปีครึ่งถ้าสมัครเข้าเรียนเทอม 1)

ขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์แล้ว โดยแจ้งว่าไม่เข้าร่วมพิธี แต่เปลี่ยนใจเข้าร่วมพิธีได้หรือไม่2020-08-28T17:53:31+07:00

ได้ โดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ

-ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตเรียบร้อยแล้วให้นำเอกสารการชำระเงินมาติดต่อ One Stop Service และเขียนคำร้องแจ้งความประสงค์ว่าจะเข้าร่วมพิธีพร้อมกับชำระเงินค่าตัวเสื้อครุยฯ และหรือปกเสื้อครุยฯ ที่แผนกการเงิน

-ยังไม่ได้ชำระเงิน แต่พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินออกมาแล้ว ให้นำใบแจ้งชำระเงินไปจ่ายที่ธนาคาร โดยเพิ่มค่าตัวเสื้อครุยฯ และหรือปกเสื้อครุยฯ ได้เลย โดยแนบหลักฐานการชำระเงินพร้อมแนบหลักฐานภาพถ่ายบัตรประชาชนแจ้งความประสงค์ว่าจะเข้าร่วมพิธี และอีเมล์มาที่ jate.p@bu.ac.th

ทรงผม/สีผมของบัณฑิตต้องเป็นอย่างไร2020-08-28T17:55:49+07:00

ทรงผมบัณฑิตในวันวิพิธีให้รวบผมไปข้างหลัง บัณฑิตชาย ถ้าผมยาวจะต้องมัดผมให้เรียบร้อย สีผมต้องเป็นสีที่มีอยู่จริงตามธรรมชาติ เช่น สีดำ น้ำตาล ทอง บรอนด์ (ยกเว้นสีแฟชั่น เช่น สีเขียว สีม่วง ฯลฯ)

ในวันพิธีประสาทปริญญาบัตรสามารถแต่งกายข้ามเพศได้หรือไม่2020-08-28T17:55:45+07:00

บัณฑิตสามารถแต่งกายตามเพศสภาพที่ตนเลือกได้

ต้องการรูปถ่ายรับปริญญาในวันพิธีต้องทำอย่างไร2020-08-28T17:55:41+07:00

บัณฑิตจะได้รับรูปถ่าย (เฉพาะรูป ไม่มีกรอบ) จากร้านฉายากร (บริษัทเฟิส์ท ดิจิตอล แลบ) หลังจากวันพิธี ถ้าต้องการกรอบรูปเพิ่มสามารถติดต่อชำระเงินกับทางร้านได้ โดยทางร้านจะมาให้บริการในวันซ้อมรับปริญญาบัตรและวันพิธีประสาทปริญญาบัตร เบอร์ติดต่อร้านฉายากร (บริษัทเฟิส์ท ดิจิตอล แลบ) โทร. 0-2671-4446 , 0-2671-7778

ไม่เช่าชุดครุยกับมหาวิทยาลัยได้หรือไม่2020-08-28T17:58:46+07:00

ระดับบัณฑิตแบ่งเป็นการเช่าตัวเสื้อครุยฯ และปกเสื้อครุยฯ โดยปกเสื้อครุยฯ จะต้องเช่ากับมหาวิทยาลัยเท่านั้น ส่วนตัวเสื้อครุยฯ จะเช่าหรือจัดหามาเองก็ได้

ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตจะต้องเช่าตัวเสื้อครุยฯ และปกเสื้อครุยฯ กับมหาวิทยาลัยเท่านั้น

ถ้าต้องการตัดชุดครุยของตัวเองต้องทำอย่างไร (เฉพาะตัดชุดครุยที่ร้านคัทลียาเท่านั้น)2020-08-28T17:58:49+07:00

กรณีต้องการตัดตัวเสื้อครุยฯ และปกเสื้อครุยฯ เป็นของตนเอง มีค่าใช้จ่าย ดังนี้

ระดับบัณฑิต 3,000 บาท ระดับมหาบัณฑิต 6,000 บาท ระดับดุษฎีบัณฑิต 6,700 บาท

– สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2561 และภาคฤดูร้อน/2561  ให้ติดต่อแผนกการเงินเพื่อชำระค่าตัดชุดครุยฯ ได้ถึงวันที่ 24 มกราคม 2563 จากนั้นนำคูปองที่ได้รับจากแผนกการเงินไปติดต่อที่ร้านครุยคัทลียา (ปิ่นเกล้า)

– สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2562 ให้ติดต่อแผนกการเงินเพื่อชำระค่าตัดชุดครุยฯ ได้ ตั้งแต่วันที่  18 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 จากนั้นนำคูปองที่ได้รับจากแผนกการเงินไปติดต่อที่ร้านครุยคัทลียา (ปิ่นเกล้า)

– การตัดชุดครุยที่ร้านคัทลียา บัณฑิตจะได้รับการยกเว้นการชำระค่าปกเสื้อครุยฯ (ในระบบการขึ้นทะเบียนออนไลน์ซึ่งจะชำระเฉพาะค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 3,000 บาท ค่าสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า 1,000 บาท (สำหรับมหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ชำระเงินเฉพาะค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 3,000 บาท)

ขึ้นทะเบียนบัณฑิตไปแล้วแต่ไม่ได้เช่าตัวเสื้อครุยฯ แต่เปลี่ยนใจต้องการเช่าตัวเสื้อครุยต้องทำอย่างไร2020-08-28T17:58:53+07:00

-ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตเรียบร้อยแล้วให้มาชำระค่าเช่าตัวเสื้อครุยฯ 1,200 บาท ที่แผนกการเงิน (ค่าเช่าตัวเสื้อครุยฯ 600 บาท ค่าประกันตัวเสื้อครุยฯ  600 บาท (ได้เงินคืนเมื่อส่งคืนตัวเสื้อครุยฯ))

-ยังไม่ได้ชำระเงิน แต่พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินออกมาแล้ว ให้นำใบแจ้งชำระเงินไปจ่ายที่ธนาคาร โดยเพิ่มค่าเช่าตัวเสื้อครุยฯ อีก 1,200 บาท ได้เลย (ค่าเช่าตัวเสื้อครุยฯ 600 บาท ค่าประกันตัวเสื้อครุยฯ  600 บาท (ได้เงินคืนเมื่อส่งคืนตัวเสื้อครุยฯ))

กรณีขึ้นทะเบียนบัณฑิตไปแล้วและชำระเงินแล้วแต่เปลี่ยนใจอยากจะตัดชุดครุยฯ ต้องทำอย่างไร2020-08-28T17:58:33+07:00

สามารถชำระเงินเพิ่มได้ที่แผนกการเงินตามรายละเอียดดังนี้

ระดับบัณฑิต

ชำระเงินไปแล้ว 5,300 บาท (กรณีไม่เช่าตัวเสื้อครุยฯ) ให้มาชำระเงินเพิ่มที่แผนกการเงิน 1,700 บาท จากนั้นนำคูปองที่ได้รับจากแผนกการเงินไปติดต่อที่ร้านครุยคัทลียา(ปิ่นเกล้า)

-ชำระเงินไปแล้ว 6,500 บาท ให้มาชำระเงินเพิ่มที่แผนกการเงิน 500 บาทจากนั้นนำคูปองที่ได้รับจากแผนกการเงินไปติดต่อที่ร้านครุยคัทลียา (ปิ่นเกล้า)

ระดับมหาบัณฑิต
ชำระเงินไปแล้ว 7,650 บาท ให้มาชำระเงินเพิ่มที่แผนกการเงิน 2,350 บาทจากนั้นนำคูปองที่ได้รับจากแผนกการเงินไปติดต่อที่ร้านครุยคัทลียา (ปิ่นเกล้า)

ระดับดุษฎีบัณฑิต
ชำระเงินไปแล้ว 7,750 บาท ให้มาชำระเงินเพิ่มที่แผนกการเงิน 2,950 บาทจากนั้นนำคูปองที่ได้รับจากแผนกการเงินไปติดต่อที่ร้านครุยคัทลียา (ปิ่นเกล้า)

เช่าชุดครุยแล้วจะรับชุดครุยได้ที่ไหน2020-08-28T17:58:38+07:00

บัณฑิตที่เช่าตัวเสื้อครุยฯ และหรือปกเสื้อครุยฯ ผ่านระบบ ให้นำใบแจ้งชำระเงิน/บัตรประชาชนติดต่อที่ร้านคัทลียา (ปิ่นเกล้า) โทร.0-2881-9099  , 08-1656-5299

บัณฑิตที่ขึ้นทะเบียนรอบที่ 1 ติดต่อขอรับตัวเสื้อครุยฯ และหรือปกเสื้อครุยฯ ชุดครุยได้ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

บัณฑิตที่ขึ้นทะเบียนรอบที่ 2 ติดต่อขอรับตัวเสื้อครุยฯ และหรือปกเสื้อครุยฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563

หรือติดต่อขอรับที่มหาวิทยาลัยในวันซ้อมรับปริญญา

ส่งคืนชุดครุยและรับเงินค่าประกันคืนได้ที่ไหน2020-08-28T17:58:42+07:00

ที่จุดรับรายงานตัวบัณฑิตหลังเสร็จสิ้นพิธีการ หรือที่ร้านคัทลียาภายใน 60 วันหลังพิธีประสาทปริญญาบัตร

ไม่สามารถมาซ้อมรับปริญญาบัตรตามกำหนดการได้ทำอย่างไร2020-08-28T18:02:02+07:00

ให้ติดต่อแผนกพัฒนากิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา โทร. 0-2407-3888 ต่อ 2566

บัณฑิตชายต้องแต่งกายอย่างไรในวันฝึกซ้อมและรับปริญญา2020-08-28T18:02:44+07:00

เสื้อเชิ้ตสีขาวผูกเนคไทสีเข้ม (ดำ น้ำเงิน หรือเนคไทของมหาวิทยาลัย) สวมสูทสีเข้มทับ รองเท้าหนังสีดำไม่มีโลหะ

บัณฑิตหญิงต้องแต่งกายอย่างไรในวันฝึกซ้อมและรับปริญญา2020-08-28T18:02:36+07:00

สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวติดกระดุมที่คอเสื้อ กระโปรงสีเข้ม รองเท้าหุ้มส้นสีดำไม่มีโลหะและลวดลาย

บวชเป็นพระสามารถเข้าร่วมพิธีได้หรือไม่2020-08-28T18:07:00+07:00

เข้าร่วมพิธีได้ โดยติดต่อแผนกพัฒนากิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา โทร. 0-2407-3888 ต่อ 2566

ถ้าแจ้งเข้าร่วมพิธีและไม่สามารถมาได้ต้องทำอย่างไร2020-08-28T18:07:03+07:00

มหาวิทยาลัยจะส่งใบปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้หรือถ้าบัณฑิตแจ้งความจำนงว่าจะขอรับที่มหาวิทยาลัยให้ติดต่อที่ One Stop Service อาคาร A3 ชั้น 1 หลังจากวันพิธีประสาทปริญญาบัตรประมาณ 1 สัปดาห์

รับปริญญาบัตรกับใคร2020-08-28T18:07:06+07:00

อธิการบดีหรือผู้แทน

หากไม่สามารถเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรในปีนี้ ขอเลื่อนการเข้าร่วมพิธีได้หรือไม่2020-08-28T18:07:09+07:00

ติดต่อ bu1stop@bu.ac.th เพื่อเขียนคำร้องชี้แจงเหตุผล พร้อมแนบหลักฐานประกอบ เช่น ใบรับรองจากที่ทำงานส่งไปอบรม ใบรับรองว่ากำลังศึกษาต่อต่างประเทศ ใบรับรองว่าตั้งครรภ์ เป็นต้น

นักศึกษาวิชาทหารที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งยศ “ว่าที่ร้อยตรี” หรือ “ว่าที่ร้อยตรีหญิง” แล้วต้องการให้อ่านคำนำหน้าชื่อในวันพิธีประสาทปริญญาบัตร ต้องทำอย่างไร2020-08-28T18:07:13+07:00

ให้ติดต่อ One Stop Service เพื่อเขียนคำร้อง พร้อมแนบสำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศ

ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตล่าช้าได้หรือไม่2020-08-28T18:11:16+07:00

ได้ โดยให้ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตจำนวน 4,000 บาท (สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมพิธี) โดยให้โอน เงินเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ – ธนาคารกรุงเทพ สาขากล้วยน้ำไท  เลขที่บัญชี 117-3-02113-8 และส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่อีเมล bu1stop@bu.ac.th และ ขอให้บัณฑิตเข้าไปกรอกข้อมูลและที่อยู่สำหรับจัดส่งใบปริญญาบัตรที่ https://bit.ly/Mailing-CMM  ทั้งนี้ปริญญาบัตรจะส่งให้ทางไปรษณีย์ วันที่ 18 สิงหาคม 2563 หรือติดต่อขอรับที่มหาวิทยาลัยเมื่อเปิดทำการ

ถ้าไม่เข้าร่วมพิธีต้องชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตหรือไม่2020-08-28T18:11:19+07:00

บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ต้องชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 3,000 บาท และค่าสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า 1,000 บาท

(สำหรับมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จะได้รับยกเว้นค่าสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า 1,000 บาท ชำระเงินเฉพาะค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 3,000 บาท)

ทำไมถึงขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ไม่ได้2020-08-28T18:11:23+07:00

อาจไม่ใช่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามรอบของการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ขอให้สอบถามข้อมูลที่ โทร. 0-2407-3888 กด 2 หรือ @BU1STOP