ระดับบัณฑิต (ปริญญาตรี) จะต้องเช่าปกครุยฯ กับมหาวิทยาลัยเท่านั้น ส่วนตัวเสื้อครุยฯ จะเช่าหรือจัดหามาเองก็ได้
ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาโทและเอก) จะต้องเช่าชุดครุยฯ (ทั้งปกเสื้อครุยฯและตัวเสื้อครุยฯ) กับมหาวิทยาลัยเท่านั้น