ศิษย์เก่าที่เคยสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและขึ้นทะเบียนบัณฑิตไปแล้ว จะได้รับการยกเว้นค่าสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ 1,000 บาท