• มหาวิทยาลัยจะจัดทำระบบให้นักศึกษาเขียนคำร้องแจ้งความประสงค์ในการรับใบปริญญาบัตร และที่อยู่สำหรับจัดส่ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
  • ทั้งนี้นักศึกษาที่จะได้รับใบปริญญาบัตรนี้ จะต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิตและชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตเรียบร้อยแล้ว
  • หากบัณฑิตทำปริญญาบัตรสูญหาย มหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายออกใหม่ให้