บัณฑิตทุกคนยังคงต้องขึ้นทะเบียนบัณฑิต สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ต้องขึ้นทะเบียนบัณฑิตล่าช้าภายใน 31 มีนาคม 2563

ขึ้นทะเบียนบัณฑิต