สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 และ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รุ่นที่เลื่อนเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และขึ้นทะเบียนบัณฑิตเรียบร้อยแล้วเท่านั้น) หรือ รุ่น 58 ที่เรียนจบตอน ปี 4 เทอม 2 หรือ summer หรือ รุ่น 58 ที่เรียน 4 ปีครึ่ง หรือรุ่น 59 ที่เรียนจบ ในเทอม 1 ปี 2562 (เรียน 3 ปีครึ่งถ้าสมัครเข้าเรียนเทอม 1)