1. กรณีรับชุดครุยแล้ว
    บัณฑิตต้องคืนชุดครุยที่ร้านครุยคัทลียาเท่านั้น และเขียนคำร้องขอยกเลิกการเข้าร่วมพิธีได้ที่เว็บไซต์ bit.ly/BU-CMM-2019 โดยแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร เพื่อรับเงินค่าเช่าและมัดจำคืน หลังจากตรวจสอบการคืนชุดครุยแล้ว มหาวิทยาลัยจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
  2. กรณีบัณฑิตยังได้ไม่รับชุดครุย
    ให้เขียนคำร้องขอยกเลิกการเข้าร่วมพิธีได้ที่เว็บไซต์ bit.ly/BU-CMM-2019 โดยแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร  เพื่อรับเงินค่าเช่าและมัดจำคืน
  3. กรณีบัณฑิตขึ้นทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้ชำระเงิน และมีความประสงค์ยกเลิกการเข้าร่วมพิธี
    ให้ชำระเงินเต็มจำนวนไปก่อน (เพื่อให้การขึ้นทะเบียนบัณฑิตสมบูรณ์) และเขียนคำร้องขอยกเลิกการเข้าร่วมพิธีได้ที่เว็บไซต์ bit.ly/BU-CMM-2019