กรณีต้องการตัดตัวเสื้อครุยฯ และปกเสื้อครุยฯ เป็นของตนเอง มีค่าใช้จ่าย ดังนี้

ระดับบัณฑิต 3,000 บาท ระดับมหาบัณฑิต 6,000 บาท ระดับดุษฎีบัณฑิต 6,700 บาท

– สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2561 และภาคฤดูร้อน/2561  ให้ติดต่อแผนกการเงินเพื่อชำระค่าตัดชุดครุยฯ ได้ถึงวันที่ 24 มกราคม 2563 จากนั้นนำคูปองที่ได้รับจากแผนกการเงินไปติดต่อที่ร้านครุยคัทลียา (ปิ่นเกล้า)

– สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2562 ให้ติดต่อแผนกการเงินเพื่อชำระค่าตัดชุดครุยฯ ได้ ตั้งแต่วันที่  18 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 จากนั้นนำคูปองที่ได้รับจากแผนกการเงินไปติดต่อที่ร้านครุยคัทลียา (ปิ่นเกล้า)

– การตัดชุดครุยที่ร้านคัทลียา บัณฑิตจะได้รับการยกเว้นการชำระค่าปกเสื้อครุยฯ (ในระบบการขึ้นทะเบียนออนไลน์ซึ่งจะชำระเฉพาะค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 3,000 บาท ค่าสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า 1,000 บาท (สำหรับมหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ชำระเงินเฉพาะค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 3,000 บาท)