ให้ขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ให้เสร็จสิ้น และส่งอีเมล์ไปที่ อ.วาทิต vatit.g@bu.ac.th

แจ้งรายละเอียดพร้อมแนบไฟล์บัตรประชาชน ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2563