ระดับบัณฑิต (ปริญญาตรี)  3,000 บาท
ระดับมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) 6,000 บาท
ระดับดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) 6,700 บาท