ขอให้บัณฑิตเข้าไปกรอกข้อมูล/ที่อยู่ได้ที่ https://bit.ly/Mailing-CMM  ทั้งนี้ปริญญาบัตรจะส่งให้ทางไปรษณีย์ วันที่ 18 สิงหาคม 2563 หรือหรือติดต่อขอรับที่มหาวิทยาลัยเมื่อเปิดทำการ