สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2562 ภาคฤดูร้อน/2562 และ 1/2563
ให้ขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ (รอบ 2) ระหว่างวันที่ 20 – 24 กันยายน 2564
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://commencement.bu.ac.th/