สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2562 ภาคฤดูร้อน/2562 และ 1/2563
ให้ขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์  ระหว่างวันที่ 20 – 30 เม.ย. 64
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://commencement.bu.ac.th/