FAQ2020-01-29T15:54:42+07:00

FAQ การขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์

ยังไม่ได้รับปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ต้องทำอย่างไร2020-05-22T14:29:43+07:00

ชำระเงินแล้ว กรอกที่อยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้รับ ให้ตรวจสอบสถานะพัสดุ ที่  http://ums.bu.ac.th/posttracking ได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 63 เป็นต้นไป

ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตล่าช้าได้หรือไม่2020-05-22T14:28:20+07:00

ได้ โดยให้ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตจำนวน 4,000 บาท (สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมพิธี) โดยให้โอน เงินเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ – ธนาคารกรุงเทพ สาขากล้วยน้ำไท  เลขที่บัญชี 117-3-02113-8 และส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่อีเมล bu1stop@bu.ac.th และ ขอให้บัณฑิตเข้าไปกรอกข้อมูลและที่อยู่สำหรับจัดส่งใบปริญญาบัตรที่ https://bit.ly/Mailing-CMM  ทั้งนี้ปริญญาบัตรจะส่งให้ทางไปรษณีย์ วันที่ 18 สิงหาคม 2563 หรือติดต่อขอรับที่มหาวิทยาลัยเมื่อเปิดทำการ

ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้ว ไม่ได้เข้าไปกรอข้อมูล/ที่อยู่จัดส่งใบปริญญาบัตร ภายในวันที่ 25 เมษายน 2563 ต้องทำอย่างไร2020-05-22T14:28:43+07:00

ขอให้บัณฑิตเข้าไปกรอกข้อมูล/ที่อยู่ได้ที่ https://bit.ly/Mailing-CMM  ทั้งนี้ปริญญาบัตรจะส่งให้ทางไปรษณีย์ วันที่ 18 สิงหาคม 2563 หรือหรือติดต่อขอรับที่มหาวิทยาลัยเมื่อเปิดทำการ

ตรวจสอบสถานการณ์ส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์แล้วไม่พบข้อมูลต้องทำอย่างไร2020-05-22T14:29:02+07:00

ถ้าบัณฑิตชำระเงินแล้ว และกรอกข้อมูล/ที่อยู่แล้วภายในวันที่ 25 เมษายน 2563 ที่ผ่านมาแล้ว
ให้ตรวจสอบอีเมล์ของบัณฑิต จะพบข้อมูลที่ส่งไป แต่ถ้าไม่มีอีเมลไปถึงก็หมายความว่า บัณฑิตกรอกข้อมูลไม่สำเร็จ ถ้าจะขอรับปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ก็จะต้องกรอกที่อยู่ใหม่โดยไปที่  https://bit.ly/Mailing-CMM หรือติดต่อขอรับที่มหาวิทยาลัยเมื่อเปิดทำการ

ถ้าบัณฑิตยังไม่ได้ชำระเงิน
ขอให้ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตจำนวน 4,000 บาท (สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมพิธี) โดยให้โอน เงินเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ – ธนาคารกรุงเทพ สาขากล้วยน้ำไท  เลขที่บัญชี 117-3-02113-8 และส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่อีเมล bu1stop@bu.ac.th และ ขอให้บัณฑิตเข้าไปกรอกข้อมูล/ที่อยู่ได้ที่ https://bit.ly/Mailing-CMM  ทั้งนี้ปริญญาบัตรจะส่งให้ทางไปรษณีย์ วันที่ 18 สิงหาคม 2563 หรือติดต่อขอรับที่มหาวิทยาลัยเมื่อเปิดทำการ

ถ้าไม่เข้าร่วมพิธีต้องชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตหรือไม่2020-01-29T15:16:33+07:00

บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ต้องชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 3,000 บาท และค่าสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า 1,000 บาท

(สำหรับมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จะได้รับยกเว้นค่าสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า 1,000 บาท ชำระเงินเฉพาะค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 3,000 บาท)

ทำไมถึงขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ไม่ได้2020-01-29T15:24:27+07:00

อาจไม่ใช่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามรอบของการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ขอให้สอบถามข้อมูลที่ โทร. 0-2407-3888 กด 2 หรือ @BU1STOP

ไม่เช่าชุดครุยกับมหาวิทยาลัยได้หรือไม่2020-01-29T15:25:15+07:00

ระดับบัณฑิตแบ่งเป็นการเช่าตัวเสื้อครุยฯ และปกเสื้อครุยฯ โดยปกเสื้อครุยฯ จะต้องเช่ากับมหาวิทยาลัยเท่านั้น ส่วนตัวเสื้อครุยฯ จะเช่าหรือจัดหามาเองก็ได้

ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตจะต้องเช่าตัวเสื้อครุยฯ และปกเสื้อครุยฯ กับมหาวิทยาลัยเท่านั้น

ถ้าต้องการตัดชุดครุยของตัวเองต้องทำอย่างไร (เฉพาะตัดชุดครุยที่ร้านคัทลียาเท่านั้น)2020-01-29T15:25:50+07:00

กรณีต้องการตัดตัวเสื้อครุยฯ และปกเสื้อครุยฯ เป็นของตนเอง มีค่าใช้จ่าย ดังนี้

ระดับบัณฑิต 3,000 บาท ระดับมหาบัณฑิต 6,000 บาท ระดับดุษฎีบัณฑิต 6,700 บาท

– สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2561 และภาคฤดูร้อน/2561  ให้ติดต่อแผนกการเงินเพื่อชำระค่าตัดชุดครุยฯ ได้ถึงวันที่ 24 มกราคม 2563 จากนั้นนำคูปองที่ได้รับจากแผนกการเงินไปติดต่อที่ร้านครุยคัทลียา (ปิ่นเกล้า)

– สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2562 ให้ติดต่อแผนกการเงินเพื่อชำระค่าตัดชุดครุยฯ ได้ ตั้งแต่วันที่  18 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 จากนั้นนำคูปองที่ได้รับจากแผนกการเงินไปติดต่อที่ร้านครุยคัทลียา (ปิ่นเกล้า)

– การตัดชุดครุยที่ร้านคัทลียา บัณฑิตจะได้รับการยกเว้นการชำระค่าปกเสื้อครุยฯ (ในระบบการขึ้นทะเบียนออนไลน์ซึ่งจะชำระเฉพาะค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 3,000 บาท ค่าสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า 1,000 บาท (สำหรับมหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ชำระเงินเฉพาะค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 3,000 บาท)

ขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์แล้ว โดยแจ้งว่าไม่เข้าร่วมพิธี แต่เปลี่ยนใจเข้าร่วมพิธีได้หรือไม่2020-05-22T20:53:37+07:00

ได้ โดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ

-ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตเรียบร้อยแล้วให้นำเอกสารการชำระเงินมาติดต่อ One Stop Service และเขียนคำร้องแจ้งความประสงค์ว่าจะเข้าร่วมพิธีพร้อมกับชำระเงินค่าตัวเสื้อครุยฯ และหรือปกเสื้อครุยฯ ที่แผนกการเงิน

-ยังไม่ได้ชำระเงิน แต่พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินออกมาแล้ว ให้นำใบแจ้งชำระเงินไปจ่ายที่ธนาคาร โดยเพิ่มค่าตัวเสื้อครุยฯ และหรือปกเสื้อครุยฯ ได้เลย โดยแนบหลักฐานการชำระเงินพร้อมแนบหลักฐานภาพถ่ายบัตรประชาชนแจ้งความประสงค์ว่าจะเข้าร่วมพิธี และอีเมล์มาที่ jate.p@bu.ac.th

ขึ้นทะเบียนบัณฑิตไปแล้วแต่ไม่ได้เช่าตัวเสื้อครุยฯ แต่เปลี่ยนใจต้องการเช่าตัวเสื้อครุยต้องทำอย่างไร2020-01-29T15:27:14+07:00

-ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตเรียบร้อยแล้วให้มาชำระค่าเช่าตัวเสื้อครุยฯ 1,200 บาท ที่แผนกการเงิน (ค่าเช่าตัวเสื้อครุยฯ 600 บาท ค่าประกันตัวเสื้อครุยฯ  600 บาท (ได้เงินคืนเมื่อส่งคืนตัวเสื้อครุยฯ))

-ยังไม่ได้ชำระเงิน แต่พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินออกมาแล้ว ให้นำใบแจ้งชำระเงินไปจ่ายที่ธนาคาร โดยเพิ่มค่าเช่าตัวเสื้อครุยฯ อีก 1,200 บาท ได้เลย (ค่าเช่าตัวเสื้อครุยฯ 600 บาท ค่าประกันตัวเสื้อครุยฯ  600 บาท (ได้เงินคืนเมื่อส่งคืนตัวเสื้อครุยฯ))

กรณีขึ้นทะเบียนบัณฑิตไปแล้วและชำระเงินแล้วแต่เปลี่ยนใจอยากจะตัดชุดครุยฯ ต้องทำอย่างไร2020-01-29T15:46:14+07:00

สามารถชำระเงินเพิ่มได้ที่แผนกการเงินตามรายละเอียดดังนี้

ระดับบัณฑิต

ชำระเงินไปแล้ว 5,300 บาท (กรณีไม่เช่าตัวเสื้อครุยฯ) ให้มาชำระเงินเพิ่มที่แผนกการเงิน 1,700 บาท จากนั้นนำคูปองที่ได้รับจากแผนกการเงินไปติดต่อที่ร้านครุยคัทลียา(ปิ่นเกล้า)

-ชำระเงินไปแล้ว 6,500 บาท ให้มาชำระเงินเพิ่มที่แผนกการเงิน 500 บาทจากนั้นนำคูปองที่ได้รับจากแผนกการเงินไปติดต่อที่ร้านครุยคัทลียา (ปิ่นเกล้า)

ระดับมหาบัณฑิต
ชำระเงินไปแล้ว 7,650 บาท ให้มาชำระเงินเพิ่มที่แผนกการเงิน 2,350 บาทจากนั้นนำคูปองที่ได้รับจากแผนกการเงินไปติดต่อที่ร้านครุยคัทลียา (ปิ่นเกล้า)

ระดับดุษฎีบัณฑิต
ชำระเงินไปแล้ว 7,750 บาท ให้มาชำระเงินเพิ่มที่แผนกการเงิน 2,950 บาทจากนั้นนำคูปองที่ได้รับจากแผนกการเงินไปติดต่อที่ร้านครุยคัทลียา (ปิ่นเกล้า)

ไม่สามารถมาซ้อมรับปริญญาบัตรตามกำหนดการได้ทำอย่างไร2020-01-29T15:28:41+07:00

ให้ติดต่อแผนกพัฒนากิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา โทร. 0-2407-3888 ต่อ 2566

เช่าชุดครุยแล้วจะรับชุดครุยได้ที่ไหน2020-01-29T15:32:45+07:00

บัณฑิตที่เช่าตัวเสื้อครุยฯ และหรือปกเสื้อครุยฯ ผ่านระบบ ให้นำใบแจ้งชำระเงิน/บัตรประชาชนติดต่อที่ร้านคัทลียา (ปิ่นเกล้า) โทร.0-2881-9099  , 08-1656-5299

บัณฑิตที่ขึ้นทะเบียนรอบที่ 1 ติดต่อขอรับตัวเสื้อครุยฯ และหรือปกเสื้อครุยฯ ชุดครุยได้ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

บัณฑิตที่ขึ้นทะเบียนรอบที่ 2 ติดต่อขอรับตัวเสื้อครุยฯ และหรือปกเสื้อครุยฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563

หรือติดต่อขอรับที่มหาวิทยาลัยในวันซ้อมรับปริญญา

ตัวสะกดชื่อ-นามสกุล ไม่ถูกต้องตามบัตรประชาชน (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) ต้องทำอย่างไร2020-05-22T20:55:08+07:00

ให้ขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ให้เสร็จสิ้น และส่งอีเมล์ไปที่ อ.วาทิต vatit.g@bu.ac.th

แจ้งรายละเอียดพร้อมแนบไฟล์บัตรประชาชน ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2563

บวชเป็นพระสามารถเข้าร่วมพิธีได้หรือไม่2020-01-29T15:34:01+07:00

เข้าร่วมพิธีได้ โดยติดต่อแผนกพัฒนากิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา โทร. 0-2407-3888 ต่อ 2566

ถ้าแจ้งเข้าร่วมพิธีและไม่สามารถมาได้ต้องทำอย่างไร2020-01-29T15:34:30+07:00

มหาวิทยาลัยจะส่งใบปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้หรือถ้าบัณฑิตแจ้งความจำนงว่าจะขอรับที่มหาวิทยาลัยให้ติดต่อที่ One Stop Service อาคาร A3 ชั้น 1 หลังจากวันพิธีประสาทปริญญาบัตรประมาณ 1 สัปดาห์

ส่งคืนชุดครุยและรับเงินค่าประกันคืนได้ที่ไหน2020-01-29T15:35:03+07:00

ที่จุดรับรายงานตัวบัณฑิตหลังเสร็จสิ้นพิธีการ หรือที่ร้านคัทลียาภายใน 60 วันหลังพิธีประสาทปริญญาบัตร

รับปริญญาบัตรกับใคร2020-01-29T15:35:31+07:00

อธิการบดีหรือผู้แทน

บัณฑิตชายต้องแต่งกายอย่างไรในวันรับปริญญา2020-01-29T15:36:06+07:00

เสื้อเชิ้ตสีขาวผูกเนคไทสีเข้ม (ดำ น้ำเงิน หรือเนคไทของมหาวิทยาลัย) สวมสูทสีเข้มทับ รองเท้าหนังสีดำไม่มีโลหะ

บัณฑิตหญิงต้องแต่งกายอย่างไรในวันรับปริญญา2020-01-29T15:36:38+07:00

สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวติดกระดุมที่คอเสื้อ กระโปรงสีเข้ม รองเท้าหุ้มส้นสีดำไม่มีโลหะและลวดลาย

ทรงผม/สีผมของบัณฑิตต้องเป็นอย่างไร2020-01-29T15:37:09+07:00

ทรงผมบัณฑิตในวันวิพิธีให้รวบผมไปข้างหลัง บัณฑิตชาย ถ้าผมยาวจะต้องมัดผมให้เรียบร้อย สีผมต้องเป็นสีที่มีอยู่จริงตามธรรมชาติ เช่น สีดำ น้ำตาล ทอง บรอนด์ (ยกเว้นสีแฟชั่น เช่น สีเขียว สีม่วง ฯลฯ)

ในวันพิธีประสาทปริญญาบัตรสามารถแต่งกายข้ามเพศได้หรือไม่2020-01-29T15:37:44+07:00

บัณฑิตสามารถแต่งกายตามเพศสภาพที่ตนเลือกได้

หากไม่สามารถเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรในปีนี้ ขอเลื่อนการเข้าร่วมพิธีได้หรือไม่2020-01-29T15:42:27+07:00

ติดต่อ One Stop Service เพื่อเขียนคำร้องชี้แจงเหตุผล พร้อมแนบหลักฐานประกอบ เช่น ใบรับรองจากที่ทำงานส่งไปอบรม ใบรับรองว่ากำลังศึกษาต่อต่างประเทศ ใบรับรองว่าตั้งครรภ์ เป็นต้น

ต้องการรูปถ่ายรับปริญญาในวันพิธีต้องทำอย่างไร2020-05-22T20:56:28+07:00

บัณฑิตจะได้รับรูปถ่าย (เฉพาะรูป ไม่มีกรอบ) จากร้านฉายากร (บริษัทเฟิส์ท ดิจิตอล แลบ) หลังจากวันพิธี ถ้าต้องการกรอบรูปเพิ่มสามารถติดต่อชำระเงินกับทางร้านได้ โดยทางร้านจะมาให้บริการในวันซ้อมรับปริญญาบัตรและวันพิธีประสาทปริญญาบัตร เบอร์ติดต่อร้านฉายากร (บริษัทเฟิส์ท ดิจิตอล แลบ) โทร. 0-2671-4446 , 0-2671-7778

นักศึกษาวิชาทหารที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งยศ “ว่าที่ร้อยตรี” หรือ “ว่าที่ร้อยตรีหญิง” แล้วต้องการให้อ่านคำนำหน้าชื่อในวันพิธีประสาทปริญญาบัตร ต้องทำอย่างไร2020-01-29T15:43:26+07:00

ให้ติดต่อ One Stop Service เพื่อเขียนคำร้อง พร้อมแนบสำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศ